Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie en content gemaakt door Natalja Bakkes, handelend onder de naam Chapter One Studio. Bij het boeken van een fotoshoot ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

Overeenkomst van opdracht: De overeenkomst waarin de hierna te noemen ‘opdrachtgever’ een bepaalde dienst of prestatie opdraagt aan de ‘opdrachtnemer’. De opdrachtnemer voert deze dienst zelfstandig uit.

Offerte: Het document waarin alle overeengekomen afspraken tussen ‘‘opdrachtgever’ en ‘opdrachtnemer’ worden beschreven.

Opdracht: Het eindproduct dat geleverd wordt aan de opdrachtgever door de opdrachtnemer.

Opdrachtnemer: eenmanszaak Chapter One Studio, rechtspersoon en fotografe Natalja Bakkes.

Opdrachtgever: de persoon (of personen) waarmee de overeenkomst van opdracht is aangegaan.

Schriftelijk: Geschreven woorden, waaronder ook elektronische communicatie zoals e-mail en WhatsApp.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST VAN OPDRACHT, OFFERTE EN BEVESTIGING 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de fotograaf gesloten overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en fotograaf.
2.2 Offertes zijn vrijblijvend en 48 uur geldig. Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2.3 Aanvaarding van de offerte gebeurt altijd schriftelijk via e-mail.
2.4 Nadat de offerte door de opdrachtgever per mail is goedgekeurd, wordt deze omgezet in een overeenkomst en wordt de betreffende
  datum en tijdstip van de fotoshoot definitief in de agenda gezet en gereserveerd. Met het bevestigen van de offerte per mail gaat de
 opdrachtgever akkoord met het betalen van het bedrag van de offerte binnen 5 dagen.
2.5 Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden uitsluitend voor de opdracht conform de overeengekomen specificaties en gelden niet
  automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar
 aan de fotograaf verstrekte gegevens waarop de fotograaf de offerte baseert.
2.6 Chapter One Studio hanteert meerdere pakketten met verschillende prijzen. Elke fotoshoot heeft dus zijn eigen prijs. Deze prijs is o.a.
 gebaseerd op het aantal uren dat de opdrachtnemer werkt aan de opdracht en de grondstoffen die zij gebruikt om aan de opdracht te
 kunnen voldoen. Zijn er andere afspraken overeengekomen, dan wordt dit bevestigd in de offerte.
2.7 Het aantal uren van het gekozen fotografie pakket kan binnen 7 dagen na tekenen worden uitgebreid voor prijzen die in de offerte
 vermeld staan. Het pakket kan niet meer worden geannuleerd of verkleind na goedkeuren van de offerte. Indien het pakket na deze
 7 dagen wordt uitgebreid naar een ruimer pakket, dan gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de
 tarieven in de offerte omdat deze kunnen wijzigen door prijsstijgingen van bijvoorbeeld de grondstoffen.

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN OPDRACHT
3.1 De opdrachtnemer voert de opdracht naar eigen creatieve inzicht en vermogen uit en hanteert daarbij de stijl en kwaliteit waarin de
 opdrachtnemer gebruikelijk werkt en levert.
3.2 De opdrachtnemer biedt geen inzage in de ruwe (RAW) bestanden of niet geleverde foto’s.
3.4 De opdrachtnemer selecteert de foto’s die worden aangeleverd aan de opdrachtgever als eindproduct, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtnemer voert deze selectie uit naar haar eigen stijl- en kwaliteitscriteria.

ARTIKEL 4. LEVERING VAN FOTOMATERIAAL
4.1 De door de opdrachtnemer opgegeven levertijd is slechts een indicatie. Het kan altijd voorkomen dat deze termijn wordt overschreden.
 Mocht dit het geval zijn, dan zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen. Een overschrijding van de
 leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of een schadevergoeding.
4.2 De opdrachtnemer bewerkt de foto’s in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl en kwaliteit. De opdrachtgever heeft geen inzage in
  de nabewerking van de foto’s en dit kan dan ook nimmer een onderwerp van geschil zijn tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer.
4.3 De foto’s worden zorgvuldig bewerkt in kleur. Het is mogelijk om de foto’s door de opdrachtnemer in zwart-wit te laten bewerken tegen
 een meerprijs van 25 euro exclusief BTW. Als de opdrachtgever hiervan gebruik wil maken, dient dit tijdig doorgegeven te worden,
 alvorens de fotograaf start met het bewerken van de foto’s.
4.4 Wanneer de opdrachtgever meer foto’s wenst te bestellen dan in het fotografiepakket inbegrepen, dan dient dit ook tijdig doorgegeven
te worden, alvorens de fotograaf start met het bewerken van de foto’s. Het is niet mogelijk om na het afronden van de opdracht nog extra foto’s bij te bestellen. De opdracht is afgerond wanneer de opdrachtnemer de foto’s en eindfacturering naar de opdrachtgever heeft toegestuurd.
4.5 De foto’s worden geleverd in een online galerij en indien gewenst ook via WeTransfer als .jpg bestand.

ARTIKEL 5. REISKOSTEN, PARKEERKOSTEN EN LOCATIEKOSTEN 
5.1 Alle kosten die door de opdrachtnemer worden gemaakt om te mogen fotograferen op een locatie (zoals toegangskosten en
 parkeerkosten) worden verhaald op de opdrachtgever. Voordat een locatie wordt geboekt, wordt uiteraard eerst overlegd.
5.2 De locatie van de fotoshoot wordt altijd in overleg met de opdrachtnemer bepaald. De opdrachtnemer kan namelijk het beste inschatten of een locatie geschikt is voor de fotoshoot.
5.3 De reiskosten van de opdrachtnemer naar de locatie zijn 35 eurocent per kilometer. Deze kosten worden achteraf op de eindfactuur in rekening gebracht.
5.4 Bij een reistijd vanaf 1 uur wordt €12,50 per uur extra in rekening gebracht voor zowel de heen- als terugreis.
5.5 Wanneer de reistijd van de opdrachtnemer langer dan een uur bedraagt, kan de opdrachtnemer ervoor kiezen om met het Openbaar Vervoer (OV) te reizen. Deze kosten worden volledig gedekt door de opdrachtgever en zullen achteraf in rekening worden gebracht.
5.6 Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er door de opdrachtgever een vergunning worden geregeld voor de opdrachtnemer. Op deze manier wordt voorkomen dat de opdrachtnemer de auto eerst op grote afstand moet parkeren en er tijd verloren gaat. Bij tussentijdse verplaatsingen is de opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.
5.7 Alle extra kosten die worden gemaakt door de opdrachtnemer, worden achteraf gefactureerd aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN EN OPSCHORTING
6.1 De fotograaf draagt zorg voor een tijdige facturering. De wettelijk geziene periode voor het factureren van de opdracht, is één maand na het afleveren van het eindproduct.
6.2 Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting, binnen 5 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders wordt vermeld.
6.3 De opdrachtnemer mag haar werkzaamheden opschorten, nadat de betalingstermijn is verstreken en de opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand alsnog binnen 5 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer de opdrachtnemer door een mededeling of gedraging van de opdrachtgever moet begrijpen dat de betaling achterwege mag blijven.
6.4 Wanneer de opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de verschuldigde bedragen, is de opdrachtgever wettelijke rente en buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd, welke tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro exclusief BTW bedragen. Deze kosten komen bovenop de factuur die nog niet betaald is en deze dient binnen 5 dagen betaald te worden. Blijft de betaling vanuit de opdrachtgever na de betalingstermijn alsnog uit, dan worden er juridische stappen ondernomen. Alle kosten die gedurende deze juridische stappen worden gemaakt, worden verhaald op de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. AUTEURSRECHT
7.1 Het auteursrecht, oftewel copyright, is het inherente recht van de maker van literatuur, wetenschap of kunst om te bepalen hoe, waar en wanneer het werk openbaar wordt gemaakt of verveelvoudigd. Het auteursrecht ontstaat vanaf het moment dat de fotograaf de foto’s heeft gemaakt.
7.2 Het auteursrecht van de foto’s van Chapter One Studio berust ten alle tijden bij de fotograaf, Natalja Bakkes. Dit houdt in dat de fotograaf eigenaar blijft van de door haar gemaakte foto’s.
7.3 Bij het afnemen van de fotoshoot betaald de opdrachtgever voor het gebruiksrecht van de foto’s. De opdrachtgever neemt dus niet het auteursrecht over, maar mag nu wel de foto’s gebruiken op de door de opdrachtnemer vastgestelde plaatsen, zoals eigen website en social media.
7.4 De opdrachtgever mag de foto’s niet zelf nog een keer bewerken. Dit is namelijk een inbreuk op het auteursrecht. Wanneer dit wel wordt gedaan, mag de opdrachtnemer juridische stappen ondernemen en een schadevergoeding eisen.
7.5 Bij het gebruik en plaatsen van de foto’s van Chapter One Studio, dient ten alle tijden een duidelijke naamsvermelding te worden gebruikt.
7.6 Het is niet toegestaan om foto’s voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hier door Chapter One Studio een licentie voor is afgegeven. Het is tevens niet toegestaan om de foto’s te verkopen voor commercieel gebruik.
7.7 Het is niet toegestaan om foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
7.8 De opdrachtgever geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotiedoeleinden zoals, maar niet bewerkt tot; blog, portfolio, social media en flyers, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8. GEBRUIK FOTO'S
8.1 De fotograaf van Chapter One Studio maakt de foto’s naar eigen creatieve inzicht. Inbreng vanuit de opdrachtgever is welkom, maar de fotograaf is eindverantwoordelijk.
8.2 Voor zakelijke opdrachtgevers (dus met een eigen bedrijf) geldt het volgende: de foto’s mogen alleen worden gebruikt voor eigen doeleinden. Denk aan de eigen website, Facebook, Instagram, LinkedIn of Intranet. Wanneer de foto’s voor andere doeleinden gebruikt wensen te worden, zoals bijvoorbeeld voor een interview op een blog die niet van de opdrachtgever zelf is of een magazine, dan dient de opdrachtgever hiervoor eerst toestemming te vragen aan de fotograaf van Chapter One Studio.
8.3 Voor particuliere opdrachtgevers (denk aan zwangerschaps-, familie- of newbornshoot) geldt het volgende: de foto’s mogen gebruikt worden voor privédoeleinden. Dit houdt in dat de foto’s gedeeld mogen worden in de privésfeer en op eigen social media, zoals bijvoorbeeld Instagram & Facebook. Publicatie op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits er wordt verwezen naar ‘Chapter One Studio’. Het is niet toegestaan om de foto’s zelf nog een keer te bewerken.

ARTIKEL 9. PRIVACY VERKLARING
9.1 Opdrachtnemer kan persoonsgegevens van de opdrachtgever verwerken, doordat hij/zij gebruik maakt van de diensten van Chapter One Studio en/of omdat hij/zij deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan Chapter One Studio verstrekt. Opdrachtnemer kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, IP-adres en overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt door het invullen van een contactformulier, in correspondentie, telefonisch of tijdens gesprekken.
9.2 Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met de opdrachtgever te kunnen opnemen als de opdrachtgever daar om verzoekt en/of om de opdrachtgever schriftelijk (per email, per sms of per post) te kunnen benaderen indien de opdrachtgever telefonisch onverhoopt niet bereikt kan worden. Daarnaast kan opdrachtnemer de persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.
9.3 Opdrachtnemer bewaard persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld.
9.4 Opdrachtnemer verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is om een product of dienst te kunnen leveren in kader van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden.

ARTIKEL 10. ANNULERING OF ZIEKTE
10.1 Na het goedkeuren van de offerte, kan de opdracht niet meer geannuleerd worden.
10.2 Als de fotoshoot niet door kan gaan door ziekte van de opdrachtgever dient zo snel mogelijk door te geven aan de fotograaf van Chapter One Studio. De fotoshoot kan dan verplaatst worden naar een andere datum.
10.3 De fotoshoot kan éénmaal verplaatst worden naar een andere datum en tijdstip en alléén door overmacht of ziekte.
10.4 Wanneer de opdrachtnemer door ziekte of overmacht de fotoshoot niet door kan laten gaan, wordt de opdrachtgever z.s.m. op de hoogte gesteld en wordt de fotoshoot verzet naar een andere datum.

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID
11.1 De opdrachtnemer zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur van Sony en diverse lenzen in het hoogwaardig sentiment.
11.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet leveren van fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een fotofile, of een mislukte opname. Zij probeert de dag zo goed mogelijk vast te leggen op de door haar zo typerende, ongedwongen en creatieve wijze. Bij technische problemen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.
11.3 In geval van onmacht, door externe oorzaken, zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart, is iedere aansprakelijkheid van de fotograaf uitgesloten.

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN
12.1 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde foto’s/bestanden. Bestanden worden ook door opdrachtnemer bewaard, maar mocht hier onverhoopt iets mee gebeuren, dan is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
12.2 Opdrachtnemer geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voorkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door opdrachtnemer
12.3 Indien opdrachtgever niet aan de genoemde voorwaarden kan voldoen of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen, kan opdrachtnemer het contract ten alle tijden eenzijdig opzeggen.
12.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar de fotograaf is gevestigd, dit ter keuze van de fotograaf, kennis van geschillen tussen de fotograaf en de opdrachtgever.


Algemene Voorwaarden